Breadcrumbs 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZSS NR 5 W OKRESIE EPIDEMII - PEŁNY TEKST

 

Należy zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie epidemii COVID – 19.                                         

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

(wyciąg z powyższego regulaminu)

 

Pobyt osób z zewnątrz w szkole, załatwianie spraw administracyjnych w okresie epidemii

SARS CoV- 2: 

1)  Pobyt osób trzecich na terenie szkoły ogranicza się do czasu niezbędnego na załatwienie sprawy. 

2)  Osoby  wchodzące na teren szkoły  obowiązuje stosowanie środków ochronnych: maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk  oraz zachowanie dystansu społecznego min.1,5 m.

 

Obowiązki Rodziców w związku z epidemią COVID-19:

1)           Rodzice ucznia mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora o zakażeniu ucznia wirusem SARS-CoV-2.

2)           Rodzice posyłają do szkoły dziecko zdrowe (nie wykazujące żadnych objawów chorobowych – gorączka, kaszel, wymioty, biegunka) i zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku objawów chorobowych – ZAŁĄCZNIK NR 1

3)             Rodzice wyposażają dziecko w maseczkę zakrywającą nos i usta, z której będzie korzystać w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz wdrażają je do prawidłowego korzystania z maseczki.

4)             Rodzice przyprowadzają dziecko według planu lekcji.

5)             Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani udostępnić  szkole swój aktualny numer telefonu lub numer telefonu innych upoważnionych osób w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.

6)             Rodzice ucznia są zobowiązani do odbierania telefonu ze szkoły lub niezwłocznego skontaktowania się ze szkołą w przypadku braku możliwości odebrania bezpośredniego połączenia.

7)             Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ze szkoły dziecka z objawami choroby (gorączka, kaszel itp.). 

8)             Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie Rodzice bez objawów chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nie mający kontaktu  z osobami przebywającymi na kwarantannie
lub w izolacji domowej.

9)             Rodzice na terenie szkoły przebywają w wyznaczonej strefie – część korytarza prowadzącego do szatni. W sytuacjach pilnych rodzic może przebywać w pomieszczeniach szkolnych (np.  sekretariat, gabinet dyrektora, pokój psychologa i pedagoga ) zachowując zasady bezpieczeństwa ( dezynfekcja rąk, maseczka zasłaniająca usta i nos ) i dystans społeczny wynoszący 1,5 metra.

10)            Rodzice zapewniają uczniowi higieniczne spożycie posiłku wyposażając  go w jednorazowe kubki, talerzyki, serwetki.

11)           Rodzice są zobowiązani do codziennego czyszczenia lub dezynfekowania używanych  przez ucznia przyborów oraz innych osobistych przedmiotów dziecka.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR UCZNIA ZE SZKOŁY

Procedura przyprowadzania dziecka do szkoły.

 1. Rodzic/Opiekun przyprowadzający dziecko wchodzi na teren szkoły tylko do wyznaczonej strefy – korytarz prowadzący do szatni, po uprzedniej dezynfekcji rąk i w maseczce zakrywającej nos i usta , zachowując dystans społeczny 1,5 m, może wejść do szatni, aby pomóc dziecku.
 2. Uczniowie szkoły podstawowej i klasy I ( wych. B. Michalak) i III( wych. A, Zabrocka) szkoły PP wchodzą do szkoły wejściem głównym od ulicy Pułaskiego, uczniowie szkoły branżowej – wejście od ulicy Traugutta, uczniowie klasy I (wych. M. Kolczarek), II ( wych. A. Antczak), III ( wych. J. Janicz) szkoły PP – wejściem od ul. Traugutta (wyjście awaryjne)
 3. Jeśli nie można jednoznacznie stwierdzić czy uczeń wykazuje objawy infekcji, u ucznia dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym – ZAŁĄCZNIK NR 3 – zgoda opiekuna prawnego
  na pomiar temperatury.  Temperaturę mierzyć będzie pielęgniarka szkolna – ZAŁĄCZNIK NR 2 – do  procedury. Jeżeli temperatura zmierzona termometrem bezdotykowym jest wyższa niż 37,8 stopnia Celsjusza, ucznia uznaje się za osobę z objawami infekcji.
 4. Uczniowie z objawami infekcji są odsyłani do domu bezpośrednio po przyjściu  do szkoły,  w sytuacji gdy nie jest możliwy niezwłoczny powrót ucznia do domu, uczeń jest izolowany w wyznaczonym pomieszczeniu  do czasu przyjazdu rodziców. W sytuacji obecności na terenie szkoły, ucznia z objawami infekcji  wdraża się procedurę postępowania obowiązującą w przypadku podejrzenia zakażenia SARS CoV-2.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 >>>(Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)              

ZAŁĄCZNIK NR 2 >>> (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

ZAŁĄCZNIK NR 3>>> (Zgoda opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała dziecka)

 

 Procedura odbierania dziecka ze szkoły.

 1. Na teren szkoły do wyznaczonej strefy, celem odbioru dziecka/dzieci  Rodzice/Opiekunowie wchodzą pojedynczo.
 2. Rodzic/Opiekun odbierający dziecko ze szkoły jest zobowiązany  nosić maseczkę zakrywającą nos i usta  oraz zdezynfekować ręce po wejściu do strefy wyznaczonej.
 3. Rodzic/Opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do budynku szkoły.

          Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z epidemią kontaktują się z nauczycielem/pracownikiem szkoły telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem innych narzędzi komunikacji lub   w szczególnych sytuacjach bezpośrednio, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca spotkania. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic  ma obowiązek stosować środki ochrony (maseczka zakrywająca  nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5m.
 2. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się  z Dyrektorem lub Wicedyrektorem szkoły, tel. 42 215 24 83.

Kontakt Rodziców  z  nauczycielem/pracownikiem szkoły odbywa się w  godzinach pracy szkoły.

Obowiązkiem każdego rodzica/prawnego opiekuna jest zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie epidemii COVID – 19.

 

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

(wyciąg z powyższego regulaminu)

Obowiązki uczniów w związku z epidemią COVID-19:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń do szkoły przynosi tylko przybory szkolne i pomoce niezbędne do zajęć. Uczeń nie może wymieniać się pomocami, przyborami z innymi uczniami.
 3. Uczeń do szkoły nie przynosi żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, książki nie będące podręcznikami itp.). W wyjątkowych sytuacjach, gdy posiadanie osobistej zabawki, przedmiotu warunkuje dobre samopoczucie ucznia, należy dopilnować, aby podczas pobytu w szkole uczeń nie udostępniał go kolegom.
 4. Uczeń przestrzega podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, unikanie dotykania oczu, ust, nosa, prawidłowe zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu.
 5. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych  przebywają w przydzielonej według planu lekcji pracowni.
 6. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych szkoły ( korytarz, szatnia) przebywają w maseczkach zakrywających usta i nos, jeśli nie ma możliwości utrzymania dystansu między uczniami wynoszącego min.1,5 m.

Procedura spożywania posiłku przez uczniów na terenie szkoły:

 1. W szkole dziecko spożywa przygotowane w domu II śniadanie. Owoce i warzywa przyniesione z domu muszą być przygotowane do bezpośredniego spożycia (umyte, w razie potrzeby również obrane i pokrojone). Rodzic zobowiązany jest zabezpieczyć dziecku odpowiednią  ilość napojów w  zamykanych pojemnikach (butelka, termos). Podczas spożywania posiłku uczeń korzysta z jednorazowych talerzyków, kubków oraz serwetek, za wyposażenie ucznia w wymienione przybory odpowiada Rodzic.
 2. Uczniowie korzystający z obiadu spożywają go w stołówce szkolnej  z  zachowaniem zasad higieny, w ustalonych godzinach.
 3.  Zabronione jest dzielenie się przez uczniów posiłkiem (spożywanie jednego posiłku przez dwóch lub więcej uczniów).

  

      Obowiązkiem każdego rodzica/prawnego opiekuna jest zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie epidemii COVID – 19.

 

  

                          PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19                

Zasady dotyczące zachowania w czasie epidemii w świetlicy i stołówce szkolnej

(aneks do regulaminu świetlicy) 

Świetlica szkolna

 1. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w tygodniowym rozkładzie zajęć ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dowozu gminnego.

 2. Zajęcia w świetlicy odbywają się w małych grupach, z zastosowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

 3. Na zajęcia świetlicowe uczniowie zgodnie z regulaminem świetlicy są przyprowadzani przez nauczyciela, z którym odbywają ostatnie w danym dniu zajęcia edukacyjne lub rewalidacyjne.

 4. Uczniowie po wejściu do świetlicy dezynfekują ręce (pod nadzorem nauczyciela), ubrania i teczki zostawiają w wyznaczonych miejscach. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu uczniowie myją lub dezynfekują ręce. Podczas zajęć obowiązuje częste mycie rąk (pod nadzorem nauczyciela).

 5. Przy organizacji zajęć świetlicowych zwraca się uwagę na ograniczenie bezpośrednich kontaktów uczniów ze sobą. Przy stołach, w miarę możliwości, siedzą uczniowie z jednej klasy, w przepisowej odległości między grupami.

 6. Uczniowie korzystają z własnych przyborów, materiałów lub z wcześniej przygotowanych przez nauczycieli. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 7. Przedmioty wykorzystywane przez uczniów i wychowawców świetlicy podczas zajęć np. zabawki, sprzęt sportowy należy dezynfekować po każdym użyciu przez grupę świetlicową. Czynności te wykonuje po zakończonych zajęciach wychowawca świetlicy lub pomoc nauczyciela obecna na zajęciach.

 8. Przed zajęciami, każdorazowo po użyciu środka do dezynfekcji przez grupę uczniów oraz co godzinę w trakcie przebywania uczniów na zajęciach, pomieszczenia świetlicy są wietrzone.

 9. Rodzic/ prawny opiekun lub osoba upoważniona przychodzi po dziecko punktualnie (zgodnie z zadeklarowaną godziną odbioru dziecka) i czeka na zewnątrz, a w razie niepogody w szatni (po wejściu do szatni dezynfekuje ręce i utrzymuje dystans społeczny – w szatni obowiązuje maseczka osłaniająca usta i nos).

 

Stołówka szkolna

 1. Wydawanie posiłków odbywa się w dwóch turach.

 2. Uczniowie przyprowadzani są do stołówki przez nauczyciela, z którym odbywała się lekcja przed obiadem i odprowadzani po obiedzie przez nauczyciela świetlicy do szkoły.

 3. Przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce (pod nadzorem nauczyciela) i siadają do wyznaczonych stołów. Przy jednym stole siedzą uczniowie z jednej klasy; maksymalnie 4 osoby przy stole 6-osobowym.

 4. Posiłki i sztućce wydawane są bezpośrednio przez osoby do tego wyznaczone (nauczyciel, obsługa) z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki/przyłbice; rękawiczki).

 5. Po każdej turze obiadowej czyszczone są blaty stołów, poręcze krzeseł i wietrzone pomieszczenie stołówki.

 6. Posiłki wydawane są tylko w czasie wyznaczonych tur obiadowych. Uczniowie nie mogą zmieniać tur i miejsc przy stołach.

 7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spożywają posiłki w swoich salach ( z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku).

 

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 uczniów pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia)

  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - wsparcie z PFRON

 

 

INFORMACJA FUNDACJI JiM DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM  

 

 

INFORMACJA O ORZEKANIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, art. 15h ust. 1-3.) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)