Breadcrumbs 

    

                                                           Organizacja zajęć na terenie szkoły:

-  rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych w terminie od 25.05.2020 r.

- edukacji wczesnoszkolnej klasy I – III w terminie od 25.05.2020 r.

- konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej w terminie od 25.05.2020r.

- konsultacji dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej, szkoły branżowej      I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy w terminie od 01.06.2020r.

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach z dnia 21.05.2020 r.                                       

WIĘCEJ >>>

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

 Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie pandemii COVID - 19          

 

WIĘCEJ >>>

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

       Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, opiekuńczo –wychowawcze z elementami dydaktycznymi oraz w konsultacjach,                   Rodzic ma obowiązek wypełnić następujące dokumenty:

- formularz zgłoszenia – załącznik nr 1

- deklarację rodzica – załącznik nr 2

 Uwaga!

Deklaracje muszą być wypełnione i oddane przed rozpoczęciem zajęć w sekretariacie szkoły.
Zajęcia będą odbywały się według ustalonego planu zajęć.

      Obowiązkiem każdego rodzica jest zapoznanie się zprocedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie pandemii COVID – 19.


 

RODZICE I UCZNIOWIE

PRZYGOTOWALIŚMY MATERIAŁY DO NAUKI, ĆWICZEŃ

Wystarczy "kliknąć" na zakładkę "MATERIAŁY DLA UCZNIÓW" na górze strony

Mail, na który uczniowie mogą przesyłać prace do oceny:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
W temacie maila prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz przedmiot

DYREKTOR, NAUCZYCIELE

 

TVP i Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło projekt „Szkoła z TVP”.  
 Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL.            

 

Telewizja naziemna "Metro" zaczyna emisję lekcji dla uczniów kończących szkoły podstawowe (więcej)
- od 20 maja 2020r (środa) "Korki.tv - 8. klasa".
  Wszystkie odcinki dostępne są bezpłatnie w serwisie internetowym Player.


 

DO RODZICÓW 

 

Informacja w sprawie możliwości przyznania pomocy, w okresie zamknięcia stołówek szkolnych 

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że w okresie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych, w których stołówka jest nieczynna i dziecko nie może spożywać posiłków - kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

 uczniów pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia)

  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - wsparcie z PFRON

 

 

INFORMACJA FUNDACJI JiM DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM  

 

 

INFORMACJA O ORZEKANIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, art. 15h ust. 1-3.) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)