BreadcrumbsRODO                                                                                                             WAŻNE - DLA NAUCZYCIELI 

 

 

 

 

    

Organizacja zajęć na terenie szkoły:

-  rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych w terminie od 25.05.2020 r.

- edukacji wczesnoszkolnej klasy I – III w terminie od 25.05.2020 r.

- konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej w terminieod 25.05.2020r.

- konsultacji dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej, szkoły branżowej      I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy w terminie od 01.06.2020r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach z dnia 21.05.2020 r.                                       

WIĘCEJ >>>

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

 Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie pandemii COVID - 19           

 

WIĘCEJ >>>

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

  Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze, opiekuńczo –wychowawcze z elementami dydaktycznymi oraz w konsultacjach,                      Rodzic ma obowiązek wypełnić następujące dokumenty:

- formularz zgłoszeniazałącznik nr 1

- deklarację rodzica – załącznik nr 2

 Uwaga!

Deklaracje muszą być wypełnione i oddane przed rozpoczęciem zajęć w sekretariacie szkoły.
Zajęcia będą odbywały się według ustalonego planu zajęć.

      Obowiązkiem każdego rodzica jest zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie pandemii COVID – 19.

 

 

 

 


RODZICE I UCZNIOWIE

PRZYGOTOWALIŚMY MATERIAŁY DO NAUKI, ĆWICZEŃ

Wystarczy "kliknąć" na zakładkę"MATERIAŁY DLA UCZNIÓW" na górze strony

Mail, na który uczniowie mogą przesyłać prace do oceny:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W temacie maila prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz przedmiot

 

DYREKTOR, NAUCZYCIELE

   

TVP i Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamiają projekt „Szkoła z TVP”.  
Pierwsze programy wystartowały 30 marca o godzinie 8:00. Będzie można obejrzeć je na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia. Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji. Całość będzie można obejrzeć później na platformie VOD.TVP.PL     Plan lekcji w TVP
(pobierz)
     

 

Telewizja naziemna "Metro" zaczyna emisję lekcji dla uczniów kończących szkoły podstawowe (więcej)
- od 20 maja 2020r (środa) "Korki.tv - 8. klasa" >>> PLAN LEKCJI "KORKÓW"                                             Wszystkie odcinki dostępne będą też bezpłatnie w serwisie internetowym Player.

 

Psycholog i pedagog

pełnią dyżur 

codziennie w godz. 10 - 12

pod telefonem szkoły 42 215 24 83

- udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom

naszej placówki

 

 


DO RODZICÓW 

Informacja w sprawie możliwości przyznania pomocy, w okresie zamknięcia stołówek szkolnych

Łódzki Kurator Oświaty informuje, że w okresie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych, w których stołówka jest nieczynna i dziecko nie może spożywać posiłków - kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

uczniów pełnoletnich (od 18 do 25 roku życia)

 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim - wsparcie z PFRON

 

INFORMACJA FUNDACJI JiM DLA RODZICÓW OSÓB Z AUTYZMEM 

 

INFORMACJA O ORZEKANIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, art. 15h ust. 1-3.) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

 

REKRUTACJA  DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 

REKRUTACJA DO ZSS NR 5

 

Informacja dla rodziców

6 września 2019  weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie określa sposób ewidencji oraz określa warunki wydawania przez szkołę m.in.: świadectw ukończenia szkoły, legitymacji szkolnych, zaświadczeń          o wynikach egzaminów.

Do momentu ukończenia przez ucznia 18 roku życia, rodzice będą osobiście odbierać wszelkie dokumenty i poświadczać odbiór podpisem.

W związku z powyższym od września 2019 roku legitymacje szkolne wydawane będą rodzicom niepełnoletnich uczniów w sekretariacie szkolnym.

Podstawa prawna;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019r. poz. 1700). Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2019 r.  poz.    1481)

 


 

Nasza Szkoła w Internecie

 

 

CHWALIMY SIĘ: 

 

- Etiuda "Chropy - rzecz o zabytkach Pabianic",dokument zrealizowany przez              p. Andrzeja Nowickiego oraz uczniów Szkoły Branżowej,w którym ukazane są wyjątkowe miejsca Pabianic związane z historią miasta.  

 

 "Jak Chropy powstawały..." - artykuł  o etiudzie, opracowany przez p. Iwonę Gajdę, można znaleźć  w  Nowym Życiu Pabianic, nr 2.                               

 

 

Uczennice Szkoły Branżowej otrzymały stypendium starosty >>>>        

 

 

 Nauczyciele przedstawiają własną interpretację utworu J. Tuwima "Abecadło" więcej>>>

 

Prace uczniów ze Szkoły Przysposabiającej  do Pracy więcej >>>


                                      

Realizowane programy i projekty:

    -   W naszej szkole została przeprowadzona modernizacja stołówki szkolnej i jadalni, w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".           

O tę dotację ubiegała się p. Dyrektor (z poparciem organu prowadzącego).

 

 

  -     Została zakończona inwestycja : "Likwidacja barier architektonicznych" w obrębie sali gimnastycznej i pomieszczeń towarzyszących, w tym higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń do obsługi sali w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach. Inwestycja była realizowana ze środków organu prowadzącego i PEFRON.

  

- Placówka nasza brała udział w projekcie „Eko-Pracownia To Ja i Ty”                       – program realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.    więcej>>

 

  -Projekt: "W trosce o przyrodę oszczędzamy wodę"   - program przyrodniczo-ekologiczny dla ZSS nr 5 w Pabianicach,               dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi        więcej >

 

 

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 

współfinansowany przez Unię Europejską  

 Celem głównym projektu jest rozwój w pełni zinformatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne. 

 

 

 Projekt "Wszyscy mamy równe szanse"     więcej ...  

 

PABIANICKA SPOŁECZNA KAMPANIA PRZECIW DOPALACZOM pobierz plik

 

 

 

 

                        


 

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami społecznymi

oraz: 
 

                   WOJEWÓDZKI FUNDUSZ 

OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ

 W ŁODZI     Więcej >

 

   

                               

   

 

 

 


Hilliger Media Shop
Template "schoolnerdfree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)